یادمان یکمین سال درگذشت عضو برجسته انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران دکتر ایرج گودرزنیا ((لینک فیلم بزرگداشت در آپارات))

گزارش دویست و پنجاه و دومین و دویست و پنجاه و سومین جلسه‌ی هیأت مدیره

دویست و پنجاه و دومین جلسه ی انجمن در تاریخ 21 فروردین ماه 1402 به صورت حضوری و مجازی و با حضور اعضای محترم هیأت مدیره و بازرسان انجمن دوره‌ی چهاردهم برگزار گردید و اعم موارد مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل می باشد: *پیرو بند 1 دستور جلسه 252 ، خانم دکتر […]

گزارش دویست و پنجاه و یکمین جلسه‌ی هیأت مدیره

دویست و پنجاه و یکمین جلسه‌ی انجمن در تاریخ 8 اسفند ماه 1401 به صورت حضوری و مجازی و با حضور اعضای محترم هیأت مدیره و بازرسان انجمن دوره‌ی چهاردهم برگزار گردید و اعم موارد مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل می باشد: *پیرو دعوت شرکت محترم نوین دانش آینده از اعضای هیأت […]

خبرنامه

خبرنامه کنترل – دوره چهاردهم – ویژه نامه کنفرانس – تیر 1402 خبرنامه کنترل – دوره چهاردهم – شماره یازده – خرداد 1402 خبرنامه کنترل – دوره چهاردهم – شماره نه و ده – فروردین و اردیبهشت 1402 خبرنامه کنترل – دوره چهاردهم – شماره هشت – اسفند 1401 خبرنامه کنترل – دوره چهاردهم – […]