خبرنامه

خبرنامه کنترل – دوره چهاردهم – ویژه نامه کنفرانس – تیر 1402 خبرنامه کنترل – دوره چهاردهم – شماره یازده – خرداد 1402 خبرنامه کنترل – دوره چهاردهم – شماره نه و ده – فروردین و اردیبهشت 1402 خبرنامه کنترل – دوره چهاردهم – شماره هشت – اسفند 1401 خبرنامه کنترل – دوره چهاردهم – […]

امضا تفاهم نامه همکاری با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور

احتراما به استحضار می رسد انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق ایران تفاهم نامه همکاری در انتشار نشریه علمی Control and Optimization in Applied Mathematics http://mathco.journals.pnu.ac.ir/ را در راستای گسترش و ارتقای پژوهش در سطح کشور، کمک به ایجاد ارتباط و همکاری بین محققان و انتشار پژوهش های علمی را با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه […]